Petition | Contexte

Tamin’ny 1997 ny ankabeazan’ny tsirak’ i Masoala dia voambara fa valan-javaboahary ary tena hentitra ny fiarovana azy. Ny sasantsasan’ny tany voavolin’ny fianakaviana tantsaha mba hivelomany na natokany ho an’ny ankizy fara sy dimby mba hambolian-jare dia tafiditra tao anatiny famaritana ny valan-javaboaharim-pirenena Masoala. Io fanakelezana ny tany azo volena io dia nametraka olana ngeza ho an’ny fianakaviana maro ary tena nitondra azy ireo  ho any amin’ny fahantrana.

Fanampin’izany, ao anatin’ny faritra maro, ny fitantanana io valan-javaboahary io dia manova zavatra maro, ny sisiny na « limity » ny faritry ny valan-javaboahary miaraka amin’ny voka-dratsy aterany satria maro-maron’ny teo aloha ny tany voahidy na tafiditra ao. Ny anankiray amin’ireo tany maro voakasika io fiovana io, marihina tsara fa tsy nanaja ny Dina na lalàna hifampifehezana izay nifanarahan’ny mpitantana ny valan-javaboahary sy ny vahoaka an-tanàna izay nangataka an-taratasy fa ny sisiny mampisaraka ny valan-javaboahary dia tokony hajaina. Efa nisy iray taona lasa izay. Io taratasy fangatahana io dia tsy nahazoam-baliny sady tsy nisy asany.

Amin’io taratasy fangatahana somary fitoriana io dia miara-dia amin’ny vahoaka izahay, izay miady ny zo kely anana mba hahazo tany sahaza azo hamboliana mba hisian’ny fivelomana maharitra.

Vakio ny fitarainana

Voasonia ity fitarainana ity!

Vakio ny taratasy avy tamin’ny vahoaka

Vakio ny taratasy efa vita  fifandraisana